Придобиване на българско гражданство по обща натурализация

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация по чл. 12 от Закона за българското гражданство. Лице, което не е български гражданин може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация: е пълнолетно; преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно пребиваване в Р. България; Не е осъждано…

Придобиване на българско гражданство чрез направени инвестиции

Придобиване на българско гражданство на основание разрешено пребиваване с направени инвестиции На основание чл. 12а от Закона за българското гражданство – „Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8 или като член на семейството на такова лице, или чл. 25, ал. 1, т. 13 – във връзка с чл.…