Придобиване на българско гражданство по обща натурализация

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация по чл. 12 от Закона за българското гражданство. Лице, което не е български гражданин може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация: е пълнолетно; преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно пребиваване в Р. България; Не е осъждано…