Министерство на здравеопазването – необходими документи за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия

Министерство на здравеопазването – необходими документи за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия Копие на документ за самоличност; Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях; Академична справка и/или учебен план на проведеното обучения по медицинска професия, от която са видни продължителността на…