Правила и условия

Общи условия

Писмен превод

Всяка заявка за писмен превод трябва да бъде придружена от поръчка, съдържаща заявена услуга, изходящ език, целеви език, вид поръчка, имена на латиница, включени в документа, допълнителна информация с цел по-добро качество на услугата. Поръчка за превод може да бъде възложена по телефона, в наш офис, на имейл адрес или чрез контактната форма на уебсайта.

На база Вашата поръчка получавате оферта (приблизителна или точна) с цена и срок за доставка на услугата. За възложена услуга се счита онази, за която ни предоставите платежно нареждане по офертата (не по-малко от 40% от обявената сума). Всяко допълнително заверено копие на преведения документ се заплаща отделно – 10% от стойността на превода.

Цената на писмения превод се определя от езиковата двойка, вида на документа, броя на страниците и срока на изпълнение. Стойността на превода се изчислява на база една преводаческа страница (една страница съдържа 1800 знака с интервалите от готовия текст). Минималното заплащане за превод е една преводаческа страница (1800 знака с интервалите). Над една преводаческа страница се изчислява, както следва: от 1,25 стр. до 1,74 стр. на 1,5 страница, от 1,75 стр. до, 2,24 стр. на 2 страници. Над 5 страници, срокът за изпълнение на поръчката е по договаряне.

В случай че, Клиентът анулира възложена поръчка, работата по изпълнението се прекратява и всички изпълнени по нея действия до момента се фактурират, окомплектоват и му се предоставят. Ако не е посочено друго, трябва да бъдат изплатени в рамките на десет работни дни от датата на получаването им.

Всяко забавено плащане или неплащане, е причина за незабавно събиране на цялата дължима сума от Клиента без предварително уведомление или други формалности. MiS Associates Ltd. си запазва правото да изисква забавени плащания от Клиенти чрез закона и да наложи лихва върху дължимото. Освен това, Клиентът трябва да възстанови всички разходи, които MiS Associates Ltd. поема за уреждането на случая.

MiS Associates Ltd. не носи отговорност при грешни платежни нареждания и не взима страна по случая.

MiS Associates Ltd. не носи отговорност, по каквато и да е причина за преводи, които не са стилистично задоволителни. Освен ако изрично не се изисква това, като допълнение. При независещи от MiS Associates Ltd. обстоятелства, възпрепятствящи изпълнението на поръчка в срок, Дружеството се задължава да Ви уведоми веднага за предоговаряне или прекратявяне на работата.

Рекламация за корекции се приемат само след предаване на превода или част от него в рамките на десет работни дни. Всички оплаквания трябва да бъдат придружени от оригиналните документи, оспорвания превод и кратко обяснение, адресирани до дружеството. След изтичане на горепосочения период, преводът се счита за правилен.

Грешка, присъстваща в една част от превода, не е основание да се счита целия превод за грешен. В такъв случай MiS Associates Ltd. си запазва правото да прави промени в превода.

В случай на допуснати грешки от страна на MiS Associates Ltd., ще откоригираме и доставим на клиента оспорвания превод изцяло за своя сметка, както е бил поискан в първоначалната поръчка. При не констатирани такива, редакцията и допълнителният преглед на превода се фактурират за Ваша сметка.

MiS Associates Ltd. не носи отговорност за закъснения, причинени от неправилно функциониране на имейл и/или друга поща или превозвачи, които Дружеството не контролира пряко.

В случай на закъсняла доставка по вина на MiS Associates Ltd., в зависимост от вида на поръчката, компенсацията се изчислява пропорционално на забавянето, като дружеството си запазва правото да откаже поръчка при невъзможност за изпълнение.

Легализация

MiS Associates Ltd. извършва преводи от един чужд език на друг, само когато документът е преведен от изходния език на български, а след това от български на целевия чужд език спрямо правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа в Р. България.

Необходимите документи предназначени за легализация се предоставят на MiS Associates Ltd.: от клиента, чрез административната услуга „От врата до врата“ или по куриер.

В цената на легализацията не се включва цената на писмения превод. Цената на превода се калкулира по действащия ценоразпис.

MiS Associates Ltd. не носи отговорност за закъснения, причинени от неправилно функциониране на превозвачи, които Дружеството не контролира пряко.

Посочените срокове за легализация са приблизителни и MiS Associates Ltd. не носи отговорност при забавяне, причинено от държавни учреждения.

MiS Associates Ltd. не носи каквато и да била отговорност при отказ от легализация на необходимия Ви документ.

При отказ от легализацияя, не по вина на MiS Associates Ltd., Дружеството се задължава да върне оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите.

Устен превод

Всички поръчки за устен превод трябва да бъдат изпратени не по-късно от 3 дни преди събитието. Поръчката трябва да съдържа: място и вид на събитието, тематика, език, продължителност и допълнителна информация, необходима относно мероприятието.

На база Вашата поръчка получавате оферта за преглед. За вече възложена се счита поръчка при предоставяне на платежно нареждане по офертата – 40% от стойността.

При дневна заетост Клиентът се задължава да покрие разходите за храна, транспорт, нощувка на преводача, както и сумата за дневна заетост. В случай на почасова заетост Клиентът трябва да заплати само астрономическото време, като часовете се закръглят и са минимум два.

В случай че, Клиентът анулира възложена вече поръчка един ден преди събитието MiS Associates Ltd. задържа в своя полза сумата от платежното нареждане по закон, а при анулиране в същия ден той заплаща 100% от сумата на получената оферта.

Локализация

На база Вашата поръчка получавате оферта (приблизителна или точна) с цена и срок на доставка на услугата. За възложена услуга се счита онази, за която ни предоставите платежно нареждане по офертата (не по-малко от 40% от обявената сума).

В случай че, Клиентът анулира възложена поръчка, работата по изпълнението се прекратява и всички изпълнени по нея действия до момента се фактурират, окомплектоват и предоставят. Ако не е посочено друго, те трябва да бъдат изплатени в рамките на десет работни дни от датата на получаването им.

Всяко забавено плащане или неплащане, е причина за незабавно събиране на цялата дължима сума от Клиента без предварително уведомление или други формалности. MiS Associates Ltd. си запазва правото да изисква забавени плащания от Клиенти чрез закона и да наложи лихва върху дължимото. Освен това, Клиентът трябва да възстанови всички разходи, които MiS Associates Ltd. поема за уреждането на случая.

В случай на закъсняла доставка по вина на MiS Associates Ltd., в зависимост от вида на поръчката, компенсацията се изчислява пропорционално на забавянето, като дружеството си запазва правото да откаже поръчка при невъзможност за изпълнение.

Прекратяване или спиране на достъпа Ви до сайта

По всяко време и без да Ви уведомяваме предварително, ние можем постоянно или временно или по някаква причина да прекратим, спрем или да откажем достъпа Ви до този уебсайт (изцяло или частично).